Welkom op Nijswiller.com

'Welkom op www.nijswiller.com. de site voor alle ins en outs over Nijswiller. Van bedrijfsinformatie tot verenigingsnieuws en van links tot fotos. u kunt het allemaal hier vinden.
veel plezier en graag tot ziens.

Het webteam van Nijswiller.com


Heemkundevereniging

Kernoverleg NijswillerCV de Baagratte

Rijschool Mike Reinders Bocholtz 045-5442005

Aannemersbedrijf Leôn Dumoulin BV Vossenstraat 3a 6286 BW Nijswiller  043-4511496Bergmans& Wijnen Rijksweg 60 6286AH Nijswiller
St. Jozefschool Wahl- en Nijswiller Reünie & Boek
Aan: Eenieder die op enigerlei wijze iets met de school te doen heeft/had : *leerling,*ouder, *grootouder, *leerkracht, *dorpsbewoner, …. Kortom iedereen is welkom !!!
Reünie 15 oktober 2016
Van 15.00 uur tot ongeveer 20.00 uur in de school aan de Oude Baan. In eerste instantie bedoeld om elkaar te ontmoeten en (oude) herinneringen op te halen. De verdere invulling wordt later nader bekend gemaakt.
Wil men deelnemen dan kan dit door het storten van € 5.- op rekeningnummer NL63RABO0121013987 t.a.v. Heemkunde Wahlwiller onder vermelding van naam en e-mailadres. Dit bedrag per persoon is bedoeld voor de bestrijding van de directe onkosten maar houdt tevens een gratis consumptie in.
Boek: tevens zal tijdens de reünie een boek over de school van Wahl- en Nijswiller het licht zien. Hierin is op een aparte wijze een aantal interessante gebeurtenissen rondom de historie van de St. Jozefschool opgenomen. Het boek werd geschreven door Rijkel Groenveld, maar er komen ook vele anderen aan het woord. Op 15 oktober kan men het boek ( +300 pagina's) verkrijgen voor de prijs van € 18.-. Wil men het boek van te voren reserveren, dan kan men dit door bij de storting van de € 5.- te vermelden Reserveer Boek. Op die manier is men verzekerd van een exemplaar. Delen: Het is niet eenvoudig om iedereen te kunnen benaderen. We proberen dit door mond-op- mondreclame, de media, facebook, maar vooral door U te vragen dit schrijven te verspreiden.
U van harte uitnodigend:

Stichting Heemkunde Wahlwiller
Heemkundevereniging Nijswiller
P.S.: Degenen die op de Luikse Markt het formulier invulden, moeten dus zich alsnog opgeven middels de storting zoals in dit schrijven vermeld. Voor het verkrijgen van dit schrijven kan men ook naar de home-page van de heemkunde-vereniging: www.heemkundewahlwiller.nl
Ideeën en vragen via e-mail:
Men kan het boek ook bestellen door overmaking van € 18.- op bovenvermelde rekening. Het boek wordt dan gratis bezorgd in de gemeenten: Gulpen-Wittem, Simpelveld-Bocholtz en Vaals Daarbuiten moet €4,- verzendkosten betaald worden.

Remember September 1944 in Nijswiller
Nijswiller, 10 september 2016.
Het weekend van 17 en 18 september staat voor de deur en de organisatie van Remember September is op dit moment dagelijks bezig met de puntjes op de i te zetten. Bijna elke dag zijn er contacten met re-enactors en bezoekers. Ook is er intensief contact geweest met het Ministerie van Justitie en met de afdeling Bijzondere Wetten van de Korpschef van de politie, maar ook met de eigenaren en gebruikers van de locaties waar het hele gebeuren gaat plaatsvinden. De organisatie wil zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten. Het wordt dan ook een geweldig weekend met intussen zo’n 240 re-enactors en ruim 50 militaire voertuigen. Het Amerikaanse kamp zit in ieder geval nagenoeg vol. De organisatie heeft in kaart gebracht waar iedere groep komt te staan. De meeste van de ruim 50 voertuigen zullen op zondag 18 september deelnemen aan een toertocht door het heuvelland en zullen na de officiële opening van Open Monumentendag (rond 10.30 uur) het kampement binnenrijden. De route van de toertocht is als volgt:
Vertrek kampement - Schulsbergweg - Karstraat richting Baneheide - langs het tankstation over de Baneheiderplateweg (veldweg) - Oude Bocholtzerweg - links de N281 op richting rotonde Nijswiller - rechts bij de rotonde - in Nijswiller links de Biesweg omhoog - Gülkoelerweg richting Wahlwiller - bij het wegkruis links de Eikesweg - Voortweg (Hilleshagen) - aan het einde van de Voortweg naar rechts richting Mechelen (Elzetterweg - Burgemeester Pappersweg) - Hoofdstraat in Mechelen richting Wittem - Pastoor Ruttenstraat - Partijerweg - kruispunt Wittem oversteken - Wittemer Allee - rechts richting Eys (van Plettenbergweg) - bij het oorlogsmonument rechts de Karstraat in richting Nijswiller.
De opening van Open Monumentendag vindt op zondag 18 september plaats om 10.00 uur op het evenemententerrein van de SV Nijswiller. Op dit plein bevinden zich dan ook de militariakraampjes, de Heemkundevereniging Nijswiller, de werkgroep van Open Monumentendag, de ouderwetse schiettent, de eet- en drankgelegenheden, de tentoonstellingen, de smaak van 1944, Miss Ella Brown en daar is ook het startpunt van de wandelingen. Zaterdagavond kan vanaf 18.00 uur op dit plein ook gezellig gedanst worden op muziek uit de 40er jaren. Overdag zullen zowel op zaterdag als op zondag in de omgeving van hoeve Schulsberg aan de Schulsbergweg kleine nagespeelde schermutselingen plaatsvinden en ook een grote battle. Miss Ella Brown zal op gezette tijden optreden en zal nummers uit de 40er jaren zingen. Entree voor beide dagen: vrije gave.

Nieuws
Nijswiller, 30 augustus 2016
Wellicht is jullie opgevallen dat de spandoeken van Remember September zijn weggehaald.
Dit is gebeurd door een medewerker van de provincie Limburg. Anders dan de regels van de gemeente Gulpen-Wittem die toestaan dat er 15 meter achter de komborden spandoeken geplaatst worden voor
evenementen die in het dorp of gemeente plaatsvinden, mag dit op grond van de provincie niet.
Langs de provinciale weg is de grond eigendom van de provincie, dus hier worden de borden/spandoeken zonder kennisgeving weggehaald.
Gelieve verenigingen hier in het vervolg rekening mee te houden.Over de aanstaande wijziging in de verkeerssituatie in de Kolmonderstraat wordt deze week meer informatie verwacht, gelieve deze site in de gaten te houden. Voor inlichtingen en meer informatie mag altijd met mij contact opgenomen worden via mail
nijswiller@ziggo.nl of mobiel 06-17394474 (na 17.00 uur)
Met vriendelijke groet
Wien Hendriks

Excelsior Clubkas Campagne Rabobank
13-7-2016.

Excelsior krijgt een bijdrage uit de Clubkas Campagne van de Rabobank. Onze dank aan de "leden van de Rabobank" voor de stemmen die zij uitbrachten op Excelsior.

Hopelijk volgend jaar weer..

Via de link, kunt U de uitslag zien van de Campagne
https://www.raboportaal.nl/centraal-zuid-limburg/clubkas-campagne/mainmenu/home

SV Nijswiller nieuws
Nijswiller, 1 juli 2016
De indeling van het eerste elftal voor het seizoen 2016/2017 is bekend.

5e Klasse A
Daalhof
De Heeg
FC Bemelen
FC Gulpen
Geertruidse Boys
IBC’03
Keer
Partij
RKMVC
Sibbe
SNC’14
Sv Nyswiller
Vijlen
Vilt


ALP
Nieuwe procedure Agro Leisure Park (ALP) in Nijswiller
Nijswiller, 23 juni 2016
Nieuws via link gemeente Gulpen-Wittem.

Vanaf medio 2017 wordt het schoolgebouw in Nijswiller van het Sophianum niet meer gebruikt als onderwijslocatie. De gemeente kijkt momenteel nog steeds naar mogelijkheden voor de herontwikkeling van het gebouw.

Herontwikkeling
Begin vorig jaar is door de Stichting Agro Productie en Leisure Park Zuid-Limburg (ALP) een verzoek ingediend bij de gemeente om het geldende bestemmingsplan ‘Kern Nijswiller’ aan te passen. In de periode 23 december 2015 tot 3 februari 2016 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘D’n Hoaf’ ter inzage gelegen. Er kwamen 33 zienswijzen binnen. De inventarisering en nadere bestudering van de zienswijzen heeft ALP doen besluiten om het ingediende plan aan te passen. Stichting ALP was eerst voornemens de aanpassingen in de lopende procedure van het bestemmingsplan te laten verlopen. Inmiddels blijken deze planaanpassingen dusdanig van aard dat Stichting ALP - mede op advies van provincie Limburg en gemeente Gulpen-Wittem - heeft besloten hun aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging in te trekken en de gemeente heeft verzocht om de lopende procedure stop te zetten.

Stopzetten procedure
Het stopzetten van de procedure heeft tot gevolg dat het voorliggende ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen niet behandeld worden door de gemeenteraad. De procedure is hiermee gestopt. Dit betreft een mededeling. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Leden van de klankbordgroep ALP, de gemeenteraad, de indieners van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en de inwoners van Nijswiller zijn inmiddels geïnformeerd over de gang van zaken.

Nieuwe procedure
ALP gaat wel door met de plannen voor het Agro Productie en Leisure Park in Nijswiller, maar dan in een aangepaste vorm. Dat plan wordt over enkele maanden opnieuw in procedure gebracht. Dit met als doel om te komen tot de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan. Het nieuwe plan wordt, zodra het gereed is, weer ter inzage gelegd. Uiteraard met de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Het plan is op dit moment nog volop in ontwikkeling en onderbouwing.

Presenteren nieuwe plan 
De nieuwe plannen zullen in een aantal sessies gepresenteerd worden aan en besproken met klankbordgroep ALP, gemeenteraad Gulpen-Wittem, omwonenden/inwoners van Nijswiller, de colleges van buurgemeenten, de verantwoordelijke regionale overlegorganen in het kader van POL, indieners van zienswijzen op het oude plan en belangstellenden. Deze sessies worden gehouden voor de start van de formele procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Er wordt ruim de gelegenheid gegeven om kennis te nemen van het aangepaste plan en er over te discussiëren.

Harmonie Excelsior Clubkas Campagne Rabobank
15-6-2016

U klikt op de link (klik op de pijltjes). Kies STEMMEN kies Gemeente GULPEN-WITTEM kies HARMONIE. Zoek Excelsior en breng Uw stem uit met de ontvangen code van de Rabobank.

Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dank voor Uw stem, dank voor Uw steun. https://www.raboportaal.nl/centraal-zuid-limburg/clubkas-campagne


Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176Afhaallijst liflaf

Rabo Clubsupport 2019